Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 47 of 221

Budowa prototypowej jednostki rozpoczęła się w listo- padzie zeszłego roku i była najważniejszym wydarze- niem od podpisania kontraktu o wartości 283,5 milio- na złotych (brutto), do którego doszło w czerwcu 2017 roku – był on poprzedzony półroczną batalią w Krajo- wej Izbie Odwoławczej. Nowe holowniki, które trafią do obu baz Marynarki Wojennej w latach 2019–2020, mają pełnić zadania zabezpieczenia bojowego oraz wspar- cia logistycznego na morzu i w portach, wykonywać działania związane z ewakuacją techniczną, wspierać akcje ratownicze, transportować personel i zaopatrze- nie, neutralizować zanieczyszczenia oraz pełnić rolę poławiacza torped. Z tego też względu zastąpią nie tyl- ko holowniki, ale inne jednostki pomocnicze, m.in. po- ławiacz torped K-8. Matką Chrzestną ORP „Bolko" zo- stała Pani Honorata Hyżyk, dyrektor Szkoły Podsta- www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL