Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 75 of 221

www.fragoutmag.com Gen. dyw. Wiesław Kukuła Panie Generalne, minął ponad rok od momentu rozpoczęcia formowania WOT – jak może Pan podsumować ten okres? To był niełatwy rok dla WOT. Czas, w którym rozpoczęliśmy proces szkolenia żołnierzy – ochotników. Trudny czas zbiera- nia bezcennych doświadczeń, ale i walki o tożsamość nowej formacji. Ale to też czas, w którym zrozumieliśmy, jak wielką społeczną potrzebą jest służba wojskowa. Odpowiedź ze strony społeczności i kandydatów do służby przekroczyła nasze ocze- kiwania. Jaką liczebność na chwilę obecną ma WOT, jak to się ma do za- łożonego etatu i jak przebiega jego uzupełnianie? Budowa i rozwój zdolności formacji, która jest rodzajem Sił Zbrojnych, jest bardzo złożonym procesem. Dzisiaj w WOT peł- ni służbę ponad 12 tysięcy żołnierzy. Co szósty jest żołnierzem zawodowym, pozostali to ochotnicy. Plan budowy struktur i na- pełniania ich stanami osobowymi jest rozłożony do roku 2021 i zakłada przyrost stanów na poziomie około 10 tysięcy żołnie- rzy rocznie. Spodziewam się, że miniony okres nie był pasmem nieustają- cych sukcesów – jakie największe problemy napotkał nowy ro- dzaj SZ w ostatnim czasie? Oczywiście, jak wspomniałem, to nie był łatwy rok. Mamy jednak już zdobyte doświadczenia, które weryfikujemy i wdra- żamy w życie, tworząc nowe brygady. Za największe wyzwanie dla rozwoju zdolności formacji uznaję bardzo ograniczoną bazę szkoleniową, w szczególności strzelnice. Innym wyzwaniem po- zostaje – będący wciąż w sferze regulacji – system zachęt dla pracodawców lepiej rekompensujących im wyzwania związane z zatrudnianiem żołnierzy ochotników. Powstają nowe brygady WOT – jak wygląda proces ich formo- wania i kiedy rozpoczną one szkolenie nowych żołnierzy? Właśnie teraz proces szkolenia żołnierzy-ochotników roz- poczyna się w siedmiu kolejnych brygadach, który zakończy się w tych brygadach za sześć lat, kiedy to ostatnie kompa- nie będą certyfikowane. Pierwsze kompanie lekkiej piechoty, które właśnie teraz rozpoczynają szkolenie, w 2021 roku będą certyfikowane. Jak ocenia Pan proces samego szkolenia – szesnastki i szkole- nia po okresie wdrożeniowym? Szkolenie oceniam pozytywnie. Niosą one jednak wiele wy- zwań, są bardzo intensywne i nie wszystkim kandydatom na żołnierzy udaje się je ukończyć pozytywnie. Ale musimy spojrzeć na nie jak na element całego systemu szkolenia, które w tym modelu trwa trzy lata. Wtedy poznamy ostateczną ocenę. Jak ocenia Pan tych, którzy trafiają do WOT? Czy niektórzy z kandydatów do służby terytorialnej minęli się z powołaniem? W pierwszym roku służby rezygnuje z niej blisko 10% żołnierzy. Niemal połowa w czasie szkolenia 16-dniowego. Jest wiele po- wodów rezygnacji ze służby. Decydują czynniki osobowe – głównie trudności z pogo- dzeniem życia zawodowego, rodzinnego i służby wojskowej. Niestety, część z naszych żołnierzy odchodzi ze służby z uwagi na trudności z uzyskaniem oczekiwanych wyników w szkoleniu. To normalne. Cieszy mnie również fakt, że problemy z dyscypliną skutkują- ce wydaleniem ze służby, zdarzają się incydentalnie. Z DOWÓDCĄ WOT, GEN. DYW. WIESŁAWEM KUKUŁĄ ORAZ INSTRUKTORAMI MZS WOT: JUSTYNEM ŁYŻWĄ, JACKIEM KUPISEM I SŁAWOMIREM FILIPOWSKIM ROZMAWIA REDAKCJA FO! MINIONY ROK W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ BYŁ BARDZO INTENSYWNY – DZIAŁO SIĘ W NICH DUŻO, ZARÓWNO POD WZGLĘDEM ORGANIZACYJNYM, SZKOLENIOWYM, JAK I SPRZĘTOWYM. JEST TO WIĘC DOBRY MOMENT NA KILKA PODSUMOWUJĄCYCH PYTAŃ DO DOWÓDCY WOT ORAZ INSTRUKTORÓW MOBILNYCH ZESPOŁÓW SZKOLENIOWYCH WOT.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL