Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 88 of 221

ciszę nocną. Następnego dnia zaplanowane zostało strzelanie dzienne–podzielononasnakilka mniej więcej 10-osobowych grup i oddano do dyspozycji całkiem pokaźnąilośćbroninapięciusta- nowiskach strzeleckich oraz wy- posażenia i umundurowania na osobnej wystawie, stanowiącej szósty „punkt nauczania". Woj- skowym sposobem zmiana grup odbywałasięwprawo,anakażde stanowisko przewidziano około godziny.Niestety,oilenastrzelnicy pistoletowejnadalniktamunicjinie liczył,otylenastanowiskachzka- rabinamiikarabinkamilimitnaboi był ściśle określony i raczej nie- wielki(5–10sztuk),copozwalało jedynienastrzelaniezapoznawcze. Celamibyłyponowniegongiróżnej wielkości,naróżnychdystansach –od25mnastrzelnicypistoleto- wej,przez100mnakarabinkach samopowtarzalnychikarabinkach sportowych oraz sztucerach, po 300mwprzypadkukarabinówwy- borowychiparawyborowych. Na stanowisku z pistoletami możnabyłopostrzelaćzCZP-10C oraz jego nowszej wersji, która miałapremieręnapoczątkubieżą- cegoroku,czyliP-10COR,przygo- towanegofabryczniedomontażu mikrokolimatora na zamku. Poza możliwością mocowania celowni- ka optoelektronicznego (czyli de factowykonaniemodpowiedniego frezu gniazd na śruby mocujące nagórnejpowierzchnizamka)to dokładnie taki sam pistolet jak „zwykły" P-10C. Absolutną nowo- ścią i to przedpremierową, była za to większa siostra kompakto- wejcezetki,czylipełnowymiarowa CZP-10F.Niestety,nachwilęobec- nąobowiązujejeszczeembargona informacjeotejbroni,więcmoże- mynapisaćjedynietyle,żebroń charakteryzujesięwiększymchwy- tem, dłuższą lufa i linią celowa- niaorazwiększymmagazynkiem. Odnosząc obie P-10C do konku- rencyjnych pistoletów, można by powiedzieć,żetotakisamukład jakteoznaczonenumerami17i19. PełnowymiarowaP10będziemiała premierępodczasprzyszłoroczne- goSHOTShow,awEuropiezosta- nieoficjalniezaprezentowanapod- czastargówIWAwNorymberdze. WersjęORmatakżepistoletSha- dow2,któryrównieżbyłnamudo- stępnionydostrzelania,ipodobnie jakwprzypadkuP10jedynąróżni- cąpomiędzytąwersjąa„standar- dową"Szadołkąjestprzygotowanie domontażumikrokolimatora. Bardzociekawąbronią,alerów- nież objętą embargiem informa- cyjnym, był pistolet CZ Shadow 2Orange,wyposażonywładneme- taliczno-pomarańczowe aluminio- weokładzinychwytu.Przeszedłteż kilkazmiankonstrukcyjnych,októ- rych jeszcze nie możemy pisać. Powiemyjedynie,żejesttopopra- wiona(nieznacznie,alewyczuwal- nie)wersjaShadow2.Cociekawe, pistolettenwystępowałwdwóch wersjach,różniącychsięnieznacz- niekształtemdźwignibezpiecznika izatrzaskuzamka. Najbardziej „wypasioną" wersją pistoletuCZbyła„openowa"CZ75 TSCzechmate.Brońwyposażona T E K S T : M I C H A Ł S I TA R S K I F OTO : M I C H A Ł S I TA R S K I , B A RTO S Z S ZO Ł U C H A , Č E S K Á Z B R O J OV K A U NASZYCH POŁUDNIOWYCH SĄSIADÓW ZNAJDUJE SIĘ DOŚĆ ZNANA NA ŚWIECIE FIRMA ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. – PRODUKUJE ONA POPULARNĄ NA CAŁYM ŚWIECIE BROŃ I NIE MA CHYBA WŚRÓD OSÓB BRONIĄ ZAINTERESOWANYCH LUB JEJ UŻYWAJĄCYCH W CYWILIZOWANYCH KRAJACH NIKOGO, KTO NIE ZNAŁBY TEJ MARKI I NIE BYŁBY W STANIE WYMIENIĆ CHOĆ DWÓCH, TRZECH MODELI BRONI Z TEJ FABRYKI. MIMO TO ČESKÁ ZBROJOVKA DBA O PR I MARKETING I ORGANIZUJE CIEKAWE WYDARZENIA ADRESOWANE DO DZIENNIKARZY ZAJMUJĄCYCH SIĘ TEMATYKĄ BRONI. BROŃ STRZELECKA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL