Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 75 of 185

Wspomnieliśmy o tych karabinach w naszej re- lacji z MSPO 2018 w FO#22, teraz przyszedł czas napisać o nich nieco więcej. Jest to możliwe dzięki uprzejmości ZM Tarnów – producent zaprosił nas do siebie i umożliwił zapoznanie się z tą bronią, roz- mowę z konstruktorem, strzelanie oraz wykonanie zdjęć. HISTORIA SKW (samopowtarzalny karabin wybo- rowy – nie mylić z SKW, czyli Służbą Kontrwywia- du Wojskowego) zaczyna się w latach 2010–2011, kiedy w OBR SM sp. z o. o. (Spółka, która w 2012 została połączona poprzez przejęcie z ZM Tarnów) zaczęto opracowywać samopowtarzalny karabin strzelający amunicją .338 Lapua Magnum (8,6 mm x 70) zaprojektowany w układzie bezkolbowym. Model funkcjonalny tej broni pokazano oficjalnie podczas targów MSPO w 2012 roku i wtedy też udało nam się wykonać jego zdjęcia, które może- cie oglądać w niniejszym artykule. Broń wzbudziła sporą sensację, przede wszystkim za sprawą futu- rystycznego wyglądu i koloru – wszystkim kojarzyła się z miotaczem imperialnych szturmowców (dziś powiedzielibyśmy, że to szturmowcy First Order, bo oni właśnie mają broń w takich kolorach). Zasta- nawiano się także, czy to aby na pewno dobry po- mysł, by robić karabin wyborowy w układzie bull pup, a do tego jeszcze samopowtarzalny. Układ bez kolby właściwej stał się w sumie cechą charaktery- styczną karabinów z Tarnowa, bo taki sam miały ka- rabiny powtarzalne Tor i Bor przyjęte do uzbrojenia Wojska Polskiego. Historia bezkolbowego karabinu wyborowego szybko się jednak zakończyła, bo na kolejnych targach już się nie pokazał (powstał jesz- cze prototyp), bo w ZM przystąpiono do projekto- wania broni wyborowej w klasycznym układzie kol- bowym, a układem konstrukcyjnym nawiązującym do karabinków AR15, obecnie stanowiącego niemal wyznacznik ergonomiczny w karabinach i karabin- kach. Za stworzenie „nowego" SKW odpowiedzialny jest dwuosobowy zespół konstruktorów, w którego skład wchodzą: Roman Uznański oraz Rafał Szela. Broń powstała z inicjatywy własnej zakładów, ale w trakcie prac wojsko rozpoczynało poszukiwania następcy starych i wyeksploatowanych karabinów wyborowych SWD strzelających archaiczną amu- nicją 7,62 mm x 54R. W związku z tym rozpoczęto prace nad przeskalowaną (pomniejszoną) wersją SKW przystosowaną do strzelania amunicją .308 Winchester (7,62 mm x 51 NATO) i to ona, mimo że powstała jako druga po .338, zyskała priorytet, właśnie ze względu na potrzeby wojska. Przy okazji okazało się, że konstrukcja karabinu jest łatwa do przeskalowania i zmiany kalibru, co w przyszłości może bardzo ułatwić prace nad ewentualnymi od- mianami w innych kalibrach. Efektem prowadzo- nych prac były karabiny zaprezentowane podczas MSPO 2018, a producent zapowiada, że jeszcze w tym roku broń powinna osiągnąć ostateczny kształt. Zmiany nie będą wielkie, można tu mówić raczej o dopracowaniu poszczególnych elementów i nie wpłyną znacząco na kształt i funkcjonalność konstrukcji. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL