Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #29 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1246440

Contents of this Issue

Navigation

Page 59 of 221

W rzeczywistości arsenał, jakim posługiwali się i posługują terrory- ści, jest dużo bardziej zróżnicowany. Jak pokazują statystyki z Global Ter- rorism Database – obecnie najwięk- szej bazy danych na temat terrory- zmu, na 191 464 odnotowane w tej bazie zdarzenia z lat 1970 – 2018, w ponad 68 000 ataków wykorzy- stano broń palną. Dla porównania w 99 000 ataków wykorzysta- no urządzenia wybuchowe rożnych typów. Te ostatnie są najbardziej zróżnico- waną grupą narzędzi, jakimi terro- ryści się posługują. Mogą one być różnych rozmiarów – od granatu ręcznego, petardy owiniętej drutem, prymitywnej bomby rurowej, po duże urządzenie ukryte w samochodzie dostawczym, jak w Oklahoma City czy w pierwszym zamachu na World Trade Center. Mogą być stosowane przez zamachowców samobójców, którzy je wniosą lub wwiozą na miej- sce ataku lub zostać tam podłożo- ne wcześniej. Czasami zdarzało się, że bombę podłożono z dużym wyprze- dzeniem – przykładowo, w roku 1984 Tymczasowa IRA dokonała zamachu podczas konwencji Partii Konserwa- tywnej w Brighton. Urządzenie zo- stało miesiąc wcześniej umieszczone w hotelu i ukryte w pokoju pięć pięter powyżej sali konferencyjnej. Wów- czas niewiele brakowało, aby zginęła premier Thatcher. Oczywiście przygotowanie zamachu w taki sposób wymaga spełnienia szeregu warunków. Terroryści muszą ustalić najbardziej korzystne miejsce i czas ataku, następnie skonstruować działające urządzenie wybuchowe i wreszcie dostarczyć je na miej- sce, unikając wykrycia. Nie zawsze sprawcy są w stanie ustalić dogodne miejsce i czas, stąd też obserwowa- ny wyraźnie trend ataków wymierzo- nych w takie cele, w których przy- padku jest to łatwe (wydarzenia jak koncerty czy uroczystości, których miejsce i czas są znane z dużym wy- przedzeniem). Także skonstruowanie urządzenia wybuchowego jest coraz bardziej kłopotliwe – dostęp do fa- brycznych materiałów wybuchowych jest coraz trudniejszy, przynajmniej w Europie. Próba samodzielnego wyprodukowania materiałów wybu- chowych, jak TATP (trimer nadtlenku acetonu, popularny wśród terrory- stów), jest obarczona dużym ryzy- kiem, zarówno na etapie produkcji, jak i detonacji. Czasami więc zamach z ich użyciem powoduje ofiary, jak w roku 2016 w Belgii, a czasem nie, jak rok wcześniej w Paryżu, gdzie jedynymi Wizerunek terrorysty, kojarzony choćby z wielu ćwiczeń AT, jest dobrze znany. Jest to najczęściej mężczyzna w stroju sportowym i kominiarce, uzbrojony w AK-47. Podobnie stereotypowo pokazuje się terrorystów w popkulturze, z tą różnicą, że w karabinki Kałasznikowa uzbrojeni są ludzie o śniadej karnacji. Na tym tle wyróżniali się Hans Gruber i jego ekipa ze „Szklanej pułapki", wyposażeni w HK P7, MP5 i inną wówczas nowoczesną broń. Taki dobór rekwizytów miał widza tylko utwierdzić w przekonaniu, że tym razem czarne charaktery nie będą łatwym przeciwnikiem dla głównego bohatera. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #29 PL