Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #29 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1246440

Contents of this Issue

Navigation

Page 60 of 221

ofiarami pasów szahida byli noszący je zamachowcy-samobójcy. Nie może więc dziwić, że wspomniana już Tym- czasowa IRA, działająca przez całe dekady stopniowo doskonaliła swoje konstrukcje urządzeń wybuchowych i sposoby ich użycia. Ostrzelanie sie- dziby premiera Wielkiej Brytanii przy pomocy moździerzy zbudowanych przez terrorystów czy wspomniany już zamach w Brighton były i są poza zasięgiem luźnych grup islamskich fundamentalistów. Jak pokazały nie- dawne zamachy w Wielkiej Brytanii, niektórzy spośród nich są tak zdespe- rowani, że przygotowują atrapy urzą- dzeń wybuchowych i liczą na to, że in- terweniujący policjanci ich zastrzelą. Dużo bardziej uniwersalnym i wy- korzystywanym w różnych typach zamachów narzędziem jest broń strzelecka. Jest bowiem używana podczas ataków nacelowanych, czyli takich, których celem jest zabicie kon- kretnej osoby lub osób, ale również w tych przypadkach, gdy ofiarą padają osoby postronne. Jest też stosowana podczas innego rodzaju zamachów, w tym uprowadzeń i innych sytuacji zakładniczych oraz bywa nawet sym- bolem (o ile najczęściej ugrupowania radykalne – zwłaszcza skrajnie lewi- cowe – wykorzystywały sylwetkę karabinka AK, to Frakcja Czerwonej Armii użyła w swoim symboli znanego MP5, co może wielu zaskoczyć w cza- sach, gdy ten pistolet maszynowy ko- jarzony jest z jednostkami kontrter- rorystycznymi). To właśnie pistolety maszynowe, a dokładniej brazylijską wersję Madse- na na nabój .45 ACP, jako podstawo- wą broń dla „partyzantów miejskich" polecał Carlos Marighella w pierw- szym znanym podręczniku terrory- zmu, jakim był Mini-podręcznik par- tyzanta miejskiego z roku 1969, gdyż uważał, że broń ta pozwala połączyć dużą siłę ognia z łatwością ukrycia i przenoszenia. Była to także broń po- wszechnie stosowna przez brazylijską policję i armię, a więc względnie łatwa do zdobycia, stąd też podobnej uży- wały inne organizacje, zwłaszcza te, które mogły liczyć na dostawy broni od państwowych sponsorów. W ten sposób na Bliski Wschód i do Europy Zachodniej trafiały czechosłowackie Skorpiony, jak również polskie Raki. Oprócz pistoletów maszynowych po- wszechnie stosowana była i jest broń krótka – Marighella polecał rewolwe- ry na nabój .38 Special, późniejsi ter- roryści używali z reguły pistoletów różnych typów. ANALIZA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #29 PL