Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 165 of 215

dzę, że bardzo często bez żadnych specjalistycznych kursów byliśmy w stanie sami nauczyć się pracować na danym sprzęcie i wykorzystywać go w pełni do naszych zadań. Sami szukaliśmy sobie sprzętu, a później wypracowaliśmy na nim swoje „pa- tenty". Często jako pierwsi wpro- wadzaliśmy do Wojsk Specjalnych najnowsze wyposażenie oraz uzbro- jenie – za przykład może posłużyć wykorzystanie celowników MRDS na pistoletach. Gdy Jednostka Woj- skowa Komandosów już używała optyki na pistolecie w warunkach bojowych, pozostałe „firmy" dopie- ro zapoznawały się z tematem. Nie inaczej było z potrzebą opracowa- nia procedur na występujące coraz liczniej w Afganistanie zagrożenia „green on blue". W pewnym cza- sie więcej żołnierzy koalicji ginęło właśnie w tego typu atakach niż poprzez bezpośrednią walkę. Nie było czasu na zapisywanie się na szkolenia, trzeba było działać i sa- memu tworzyć procedury. Byliśmy już tak wyszkoleni, że po szybkiej analizie oraz testach byliśmy w sta- nie błyskawicznie opracować od- powiednią taktykę. Po opracowaniu technik i procedur bardzo często szkoliliśmy z nich inne jednostki specjalne oraz regularne wyjeżdża- jące w rejon misji. W kwestii używania lunety na karabinku HK 416 można śmiało stwierdzić, że jest to bardzo uni- wersalny celownik. Z zalet można wymienić bardzo dobrej jakości szkła optyczne, możliwość pracy na bębnach celowniczych, możli- wość pracy na różnych siatkach ce- lowniczych oraz szybką zmianę na dowolne powiększenie. Z wad, to z pewnością dość duża masa (wraz z montażem), utrudnione strzelanie w NVG oraz w masce przeciwgazo- wej, a także podatność na uszko- dzenia. Oczywiście można sobie z częścią wymienionych wad w ja- kiś sposób poradzić, trzeba jednak zdawać sobie sprawę z ich istnienia. Problemy związane z trudnością strzelania w noktowizorze oraz ma- sce rozwiązaliśmy poprzez zasto- sowanie zapasowych przyrządów celowniczych zarówno w postaci MRDS, jak i mechanicznych przy- rządów celowniczych (BUIS) mon- towanych na tzw. „offsecie" 45°, na- tomiast z masą lunety ciężko było coś zrobić, wszystkie testowane przez nas lunety z powiększeniem 16 miały podobną masę. Final- nie w JWK zakupiono lunety firmy Bushnell Elite Tactical 1-6,5 x 24, z siatką celowniczą MRAD w drugim planie. O tym, dlaczego z taką siatką celownika oraz dlaczego w drugim planie, będziecie w stanie niedługo się dowiedzieć na naszych szkole- niach dotyczących właśnie użycia lunety na różnego rodzaju karabin- kach. Bushnell okazał się trafnym zakupem, niemniej jednak walka z masą trwała. W ramach kolejnych testów zdecydowaliśmy się na pry- watny zakup lunet z mniejszym po- większeniem 1,254x. Wybór padł na lunetę firmy Leupold model VX Patrol, w drugim planie, z siatką MRAD i znakiem celowniczym SPR. Jest to jedna z najlżejszych lunet na rynku, jej masa wraz z montażem niewiele odbiega od celownika EO- Tech z powiększalnikiem. Luneta przeszła pozytywnie testy nie tylko w kraju, ale także podczas kolejnej www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL