Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 166 of 215

prób, testów i doświadczeń finalnie doszliśmy to wniosku, że kluczo- we jest jednak posiadanie jednej konfiguracji broni do wykonywania pełnego spectrum operacji specjal- nych. W teorii możliwość zmiany konfiguracji długości luf, różnych kalibrów z dostosowanymi do tego celownikami oraz innymi akcesoria- mi brzmi naprawdę dobrze. W prak- tyce okazuje się jak trudne jest operowanie na zmiennych konfigu- racjach broni. Wynika to z różnorod- ności stosowanych celowników, ich siatek, dostosowanych do nich zer oraz co za tym idzie różnych torów lotu pocisku. Prostszym i skutecz- niejszym okazuje się dobranie jed- nej optymalnej konfiguracji broni, która jest najbardziej odpowiednia do głównego środowiska działania oraz taktyki przeciwnika a następnie dostosowanie do niej technik, takty- ki i procedur. Wszystkie te doświadczenia zdo- byte w czasie pracy nad optymalną konfiguracją broni, odpowiednią do wykonywanych zadań, zostały przez nas wykorzystane podczas budowania karabinków, które teraz wykorzystujemy podczas szkoleń Targets Creators. Biorąc pod uwagę różnorodność planowanych szko- leń oraz – co istotne z punktu wi- dzenia strzelca cywilnego – koszty konfiguracji, stworzyliśmy bardzo uniwersalne karabinki. Zastosowa- ne w nich rozwiązania sprawiają, iż nasze AR 15 oraz AK świetnie od- najdą się zarówno w strzelaniach w krótkich dystansach, w pomiesz- czeniach jak i w dalszym dystansie. Więc jeżeli chcecie zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także czas, to zapraszamy na nasze szkolenia, na których dowiecie się zarówno jak celnie i szybko strzelać oraz jak odpowiednio skonfigurować swoją „klameczkę" do obranych celów. misji w Afganistanie. Jako wady zidentyfikowane zostały: brak blokad bębnów celowniczych, sposób zmiany jasności kropy (góra, dół) oraz brak standardu Mil Spec. Pomimo tych manka- mentów zgodnie uważamy, że jest to naprawdę świetna luneta zapewniająca skuteczne raże- nie celów w dystansie do 500 m. Według naszych obecnych doświadczeń osadzanie lunet „biegowych" na różnego rodzaju karabinkach jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które zapewnia wykonywanie pełnego spektrum zadań specjalnych. Niestety, nie ma nic za darmo, aby w pełni wykorzystać potencjał tego ce- lownika trzeba naprawdę mocno zgłębić zagadnienia związane z balistyką zewnętrzną pocisku. I tu właśnie dochodzimy do jej największej wady. Bez zrozumie- nia systemu walki dostosowane- go do lunety, celownik ten staje się bardziej problemem niż ko- rzyścią. Można oczywiście pójść na skróty i używać lunety ze stałą siatką opadową. Ma to jednak też swoje wady. W związku z tym, że przeszli- śmy na lunety, do łask powróciły tak przez nas kiedyś nielubiane lufy długości 14,5". Dzięki temu, z zamontowaną lunetą, mogli- śmy znacznie zwiększyć swój dystans skuteczny. Aby jeszcze zmniejszać masę broni zakupio- ne zostały długie karbonowe łoża firmy Lancer. Eksperymentowali- śmy także z jeszcze lżejszymi od Magpulowskich kolbami, takimi jak np. minimalistyczna kolba firmy MFT. Testowaliśmy także możliwość zbicia masy na do- datkowym osprzęcie. Sprawdza- liśmy np. latarki różnych produ- centów np. Olight Valkyrie mini. W rezultacie kolba MFT została na stałe, a Olight ze względu na słabą jakość wykonania został odrzucony. Opuszczając Jednostkę Woj- skową Komandosów zakoń- czyliśmy nasz długi proces mo- dyfikacji karabinka HK 416. Na podstawie wszystkich opisanych BROŃ STRZELECKA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL