Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 206 of 215

Wojna jest prawdziwa. Walka jest prawdziwa. Tylko ludzie są zmyśleni. kpt. Magdalena Kozak żołnierz, lekarz, pisarka Największy wojownik wśród polskich fantastów - sprawdzony w ogniu walki, na konwentach i nad klawiaturą. Przeszła w życiu całkiem niecodzienną drogę - od ubranej w garsonkę lekarki pracującej w korporacji farmaceutycznej do wojskowego lekarza opatrującego rannych w Afganistanie. Obecnie służy w stopniu kapitana w 2. Grupie Poszukiwawczo- Ratowniczej w Mińsku Mazowieckim. Ranna w czasie siódmej zmiany w Afganistanie, nie zrezygnowała z kolejnych misji - ostatnią książkę zaczęła pisać w czasie misji w Kuwejcie. Powieść „Łzy Diabła" napisała po dwóch turach w Afganistanie i zawarła w niej wiele spośród doświadczeń swoich i swoich kolegów. W KSIĘGARNIACH OD 12 MARCA Ja z kolei chciałam opisać „wojnę w stanie czy- stym". W oderwaniu od konkretnego kontekstu po- litycznego, bez ujawniania jakichkolwiek tajemnic wojskowych czy państwowych, bez opisywania realnych osób, które mogłyby zostać potraktowane nieuczciwie. Skorzystałam z wymówki „fantastycz- nej", przenosząc akcję na inną planetę. Dzięki temu mogłam pokazać, jak się żyje w bazie pod ostrza- łem, jak się planuje operacje, jak się nimi dowodzi i jak się je wykonuje. Ale zależało mi też na tym, aby pokazać „codzienność drugiej strony konfliktu. Stąd opisy podkładania ajdików, napadów na konwoje, zasadzek… Na rynku jest już wiele książek o wojnie napisa- nych przez żołnierzy, cywilnych uczestników czy korespondentów wojennych. Dlaczego postanowiłaś napisać kolejną? Każda opowieść, o czymkolwiek by była, odzwier- ciedla tylko pewien aspekt wielowymiarowej rze- czywistości. Konwencja narracji narzuca oczywiste ograniczenia: jeżeli jakiś uczestnik wydarzeń opo- wiada o tym, co sam przeżył, siłą rzeczy przedstawia nam pewien wycinek otaczającej go rzeczywistości, tak, jak go widział i pojmował – artylerzysta nie zro- zumie, co się dzieje w szpitalu, szeregowy na patrolu nie opisze pracy TOC-u. Naukowiec w swojej dyser- tacji przedstawi nam fakty, ale niewiele w nich będzie emocji. Każda z podjętych prób będzie w jakiś spo- sób niedoskonała i choć opowiedziano już tak wiele, wciąż jeszcze nie powiedziano wszystkiego. W Y W I A D Z M A G D A L E N Ą K O Z A K , A U T O R K Ą P O W I E Ś C I „ Ł Z Y D I A B Ł A " Wojna jest prawdziwa, tylko ludzie są zmyśleni. KSIĄŻKA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL