Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #36 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1463214

Contents of this Issue

Navigation

Page 157 of 199

AK powstał jako broń przeznaczona do niszczenia siły żywej przeciwnika na dystansie do ok. 300 m. W praktyce system walki tym karabinkiem polegał na ostrzeliwaniu krótkimi seria- mi w biegu, podczas natarcia lub z okopów podczas obrony. W tych czasach konstruktorowi nie zale- żało za bardzo na pojedynczym, celowanym ogniu, gdyż do tego przeznaczone były inne typy broni, takie np. jak np. karabin wyborowy SWD kalibru 7,62 mm x 54 R. Jako przykład ówczesnego pomysłu na system walki na platformie AK można podać strzelania funkcjo- nujące w Wojsku Polskim do dziś, w których warunki strzelania jasno nakazują, żeby cele były niszczo- ne krótkimi seriami, a za używanie ognia pojedynczego żołnierz może mieć obniżoną ocenę. Jednym z najbardziej konkuren- cyjnych typów broni dla karabinka AK jest amerykański M16, powsta- ły kilka lat później. Oczywiście jest to zupełnie inna konstrukcja, jeżeli rozpatrujemy ją pod kątem spo- sobu działania czy nawet kalibru, niemniej jednak zaprojektowana do podobnych zadań. Przez szereg lat została ona poddana zaawanso- wanym modernizacjom mającym na celu zwiększanie jej efektyw- ności. Obecnie jest to najczęściej używana broń (lub jej tłokowe od- miany) w jednostkach specjalnych oraz w sportowych dyscyplinach strzeleckich. Oczywiście kara- binki z rodziny AK są także stale MODYFIKACJA KARABINKA AK T E K S T : W O J C I E C H „ Ł A S U C H " Ł A C N Y F O T O : M I C H A L B A R T O S I E W I C Z , A U T O R www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #36 PL