Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #02 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/423908

Contents of this Issue

Navigation

Page 209 of 249

W przedpremieroWym numerze „Frag out!" przedstaWialiśmy plecak arc'teryx leaF khard, który zaróWno W Wersji o pojemności 30 litróW, jak i W Większe j, 45-litroWe j, stanoWi prz ykład nietuzinkoWego pode jścia do kWestii przenoszenia sprzętu i dostępu do niego. jeśli jednak Weźmiemy taki plecak prosto ze sklepoWe j półki, będzie miał on jedną zasadniczą Wadę – niemal kompletny brak możliWości organizac ji Wyposa żenia przenoszonego W środku. tekst: bartosz szołucha Foto: 762pr www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #02 PL