Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #02 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/423908

Contents of this Issue

Navigation

Page 217 of 249

KamizelKi, hełmy, pły t y balist yczne, broń, maga z ynKi, but y i cała reszta szpe ju – wsz ystKo to za jmuje sporo mie jsca i częst ym problemem jest porządne spa- Kowanie te j góry sprzętu na czas transportu. Kiedyś można było to po pros- tu spaKować do wielKiego plecaKa albo worKa transportowego, ale wra z ze wzrostem ilości wyposa żenia, Które często prz ychodzi nam nosić, zwyKłe rozwią zania przestały wystarczać, a i ich wygoda była dysKusyjna. czemu więc nie zastosować patentu z walizKą z KółKami – nie trzeba je j nieść, łatwo się z nią przemieszczać. oK, ale do walizKi wsz ystKiego nie da się wpaKować. to może sKrz yżować torbę transportową z walizKą? tekst: bartosz szołucha Foto: bartosz szołucha www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #02 PL