Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #02 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/423908

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 249

AUTOR: MON FOTO: IKEM 28 października br., w warszawie, odbyła się uroczystość podczas której inspektor wojsk specjal- nych gen. dyw. piotr patalong został odznaczony MedaleM dowództwa operacji specjalnych usa (the united states special operations coMMand Medal - ussocoM). ten prestiżowy M e da l p o l s k i e M u g e n e r a łow i wrę- czył generał joseph Votel, dowódca us socoM, najwyższy rangą aMeryka- ński żołnierz sił specjalnych. W uroczystości uczestniczył gen. broni pilot Lech Majewski, Dowódca Generalny RSZ oraz dowódcy jednostek wojsk specjalnych. Decyzja o przyznaniu odznaczenia polskiemu generało- wi to między innymi wyraz uznania za dotychczasowe osiągnięcia oraz zdolności operacyjne uzyskiwane przez polskie Wojska Specjalne. Polska bowiem, jako siód- my kraj na świecie, obok takich państw jak USA, Wielka Brytania czy Francja uzyskała status „państwa ramowego" w dziedzinie prowadzenia sojuszniczych operacji specjalnych i stała się niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo -Wschodniej. Przyznane wyróżnienie jest także dowodem uznania za przygotowanie i przeprowadzenie w 2014 roku so- juszniczego ćwiczenia certyfikującego wielonarodowy Komponent Operacji Specjalnych do dyżuru bojowego w składzie Sił Odpowiedzi NATO zestawu 2015 (SON 2015). Ćwiczenie, do którego komandosi przygotowywali się od kilkunastu miesięcy, było nie tylko sprawdzianem możli- wości Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych w zakresie planowania i kierowania operacjami specjalnymi w ramach sojuszniczej misji stabilizacyjnej, ale także testem współdziałania zespołów bojowych z różnych jednostek sił specjalnych. Ćwiczenie polskich komandosów zostało wysoko ocenione przez międzynarodowy zespół certyfiku- jący. Generał Patalong podkreślił, że sukces ćwiczenia certy- fikującego nie byłby możliwy bez pomocy i wsparcia wojsk konwencjonalnych i jest to niewątpliwe osiągnięcie całych polskich Sił Zbrojnych. Dziękując za to prestiżowe wyróżnienie gen. dywizji Piotr Patalong podkreślił, że choć to on został uhonorowany medalem, to jednak traktuje wyróżnienie przede wszystkim jako wyraz uznania dla wszystkich dowódców jednostek wo- jsk specjalnych, bez których zaangażowania, poświęcenia i współpracy wojska specjalne nie miałyby takiego dorobku. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #02 PL