Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #10 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/684576

Contents of this Issue

Navigation

Page 199 of 249

Tekst&Foto: Marcin Kordek/Płassowski PreKursoreM KurteK bojowych, tzw. sMocKów, była arMia brytyjsKa ze swoiM Denison sMocKieM. Do Dziś żołnierze jej KrólewsKiej Mości Mają w swoiM wyPosażeniu tego tyPu oDzież. taKie KurtKi są obecne taKże w arMii nieMiecKiej oraz w arMiach Krajów sKanDynawsKich. i właśnie o ProDuKcie norwesKiej firMy nfM bęDzieMy tu Pisać. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #10 PL