Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #10 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/684576

Contents of this Issue

Navigation

Page 79 of 249

Pokaz rozpoczął się od części teoretycznej, podczas której przedstawiciele firm Flytronic i WB Electronics (Flytronics wchodzi w skłąd grupy WB) zaprezen- towali szczegółowo Bojowy Bezzałogowy System Powietrzny klasy mikro Warmate, który przezna- czony jest, w zależności od zastosowanej głowicy, do realizacji następujących zadań: @ obserwacja, wykrywanie, rozpoznanie i identyfikacja obiektów zainteresowania (głowica obserwacyjna GS9), @ wykrywanie i rażenie siły żywej przeciwnika (głowica bojowo-obserwacyjna z ładunkiem odłamkowym), @ wykrywanie i rażenie lekko opancerzonego wyposażenia przeciwnika (głowica bojowo- obserwacyjna z ładunkiem kumulacyjnym). Wybór roli systemu w danej misji odbywa się po- przez instalację stosownej głowicy do platformy po- wietrznej. Mikro BBSP Warmate może być użytko- wany jako samodzielny system, przenoszony bądź przewożony przez pododdziały. Konstrukcja syste- mu umożliwia również jego instalację na pojeździe (samochód, transporter opancerzony itp.) oraz inte- grację Stacji Kontroli i Kierowania oraz Naziemnego Terminala Danych z instalacjami pojazdowymi. Mikro BBSP Warmate stanowi alternatywę dla PPK, oferuje bowiem możliwość operowania w znacz- nie większym promieniu, pozwalając na wykrycie i obserwację potencjalnego celu w relatywnie du- żym komforcie czasowym (czas lotu platformy po- wietrznej to 30 minut). System wpisuje się w wersję mikro rozwiązań klasy loitering munition. Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia systemu w głowicę naprowadzania na laserowo podświe- tlony cel (seeker). Głowice obserwacyjno-bojowe powstawały w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w pełnej koordynacji z WB Electronics. Platforma Powietrzna Warmate używana w try- bie bojowym jest przewidziana do jednorazowego użycia. W trybie obserwacyjnym może być wielo- krotnie odzyskiwana. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #10 PL