Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #10 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/684576

Contents of this Issue

Navigation

Page 82 of 249

TRM Niemal równo dwa lata temu, w numerze zerowym FRAG OUT! pojawił się artykuł o taktycznym robocie miotanym (TRM) – małym robocie zwiadowczym rodem z Przemysłowego Instytutu Automatyki Pomiarów (PIAP). Równolegle z jego przygotowaniem zaczęły się prace nad nową generacją TRM. Niecałe dwa lata później prace projektowe zostały ukończo- ne i obecnie nowa wersja wdrożona jest do produkcji. Decyzja o rozpoczęciu prac moderniza- cyjnych została podjęta przede wszystkim w celu uproszczenia konstrukcji, popra- wienia właściwości robota oraz dodania nowych funkcjonalności. Dotychczasowi użytkownicy TRM chętnie dzielą się bo- wiem z konstruktorami z PIAP-u swoimi doświadczeniami i sugerują wprowa- dzenie zmian dostosowujących urządze- nie do stawianych przed nim zadań. Oczywiście nie wszystkie zmiany da się wprowadzić, ale w przypadku TRM ich zakres jest naprawdę znaczny. Można wręcz powiedzieć, że to tak naprawdę zupełnie nowa wersja robota, a nie tylko modernizacja. Pierwszy etap prac, w którego wyniku po- wstał pierwszy model TRM 2.0, zakończyły się w maju 2014 roku, czyli w momencie publikacji artykułu o TRM w zerowym nu- merze FRAG OUT!. Model poddano testom zakładowym – w ich wyniku zebrano wie- dzę niezbędną do wprowadzania dalszych poprawek i modyfikacji, co umożliwiło skonstruowanie kolejnego modelu już w październiku 2014 roku. Testy tej wersji trwały do końca roku, a po ich zakończe- niu podjęto decyzję o budowie prototypu. Był on gotów do prób w pierwszej połowie 2015 roku – jego testy trwały do lata, pierw- sza oficjalne demonstracja prototypu odby- ła się podczas ubiegłorocznego MSPO. autor:/foto: Michał Sitarski, autor grafik: PIAP v 2.0 ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #10 PL