Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #14 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/794319

Contents of this Issue

Navigation

Page 60 of 211

az e n i u j e d n o s t e k o p e r u j A c y c h . , Autor: Bartosz szołucha foto: Bundesheer usMC us ArMy 21.BrygAdA strzelCów PodhAlAńskiCh NiNiejszy mAteriAł powstAł NA bAzie prelekcji przygotowANej NA mię- dzyNArodową koNfereNcję „Wykorzystanie innoWacyjnych tech- nologii dla zWiększenia zdolności operacyjnych do proWa- dzenia działań W terenie górzystym", którA odbyłA się w dNiAch 11 – 12 stycznia w centrum konferencyjnym w jasionce koło rzeszowa. orgANizAtorem koNfereNcji były: 21. Brygada strzelcóW podhalańskich orAz inspektorat implementacji innowacyjnych technologii obronnych. analiza

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #14 PL