Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #17 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/879266

Contents of this Issue

Navigation

Page 115 of 241

www.fragoutmag.com Broń i samochód OsOby pOsiada jące i nOszące ze sObą brOń na cO dzień muszą się przemieszczać z mie jsca na mie jsce, bardzO częstO wykOrzystując w t ym celu własne pOjazdy. pamiętać należy, że spec yfika użycia brOni w pOjeździe albO jegO bezpOśrednim OtOczeniu jest zupełnie Odmienna Od strzelania na Otwarte j przestrzeni czy nawet w pOmieszczeniu. z tegO pOwOdu rOśnie liczba szkOleń i kursów ucząc ych wykOrzystania brOni pOdczas pOdróży samOchOdem. Autor: Konrad Idzik, Piotr IKEM Walerysiak Foto: IKEM Tactical Training, Konrad Idzik, Michał Sitarski www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #17 PL