Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #17 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/879266

Contents of this Issue

Navigation

Page 57 of 241

Piotr Chełchowski: Panowie Prezesi, w grudniu minie 20 lat od kie- dy powstała firma WB Electronics. Jak Panowie mogliby ocenić ten okres? Piotr Wojciechowski – prezes zarządu: Z naszej perspektywy z pewnością było to 20 lat wciąż rosnących wyzwań, pokonywanych dzięki mobilizacji całej załogi, czas przełamywania nieskończonych barier w bardzo niesprzyjającym prywatnym przedsiębiorcom oto- czeniu administracyjnym. Zderzenie urzędniczego myślenia z no- wym prywatnym innowacyjnym podmiotem, którego celem od sa- mego początku nie było pośrednictwo, lecz tworzenie polskiej marki, budowanie potencjału przemysłowego, wyjście na eksport – było dużym wyzwaniem, zapewne dla obu stron. Efekty widzimy – Grupa WB jako duży podmiot przemysłowy, jest istotnym i coraz ważniej- szym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Nasz eksport rośnie, a tym, co nas najbardziej cieszy, jest fakt, że dla wielu naszych zagranicznych odbiorców jesteśmy bardzo ważnym partnerem i do- stawcą technologii. W Polsce uczestniczymy w wielu kluczowych programach modernizacji Sił Zbrojnych RP. Stale się rozwijamy i mimo że jeste- śmy już sporą firmą, wciąż robimy to dynamicznie. Zawdzięczamy to przede wszystkim naszej ciężkiej pracy, ale także zmieniającemu się stosunkowi administracji państwowej do nowych innowacyjnych spółek. Najważniejszymi kreatorami naszego sukcesu są jednak wciąż nasi pracownicy, wśród których wielu pracuje z nami od dnia powstania spółki. To właśnie ich zaangażowanie w nasz sukces, wsparty cierpliwością ich rodzin, pozwolił nam zbudować jedność całej tej społeczności. I to tak naprawdę daje nam największą satys- fakcję po tych 20 latach. Solidarność, potem zmiany w roku 1989, wstąpienie Polski do NATO, przystąpienie do Unii Europejskiej, wyzwoliły ogromne przemiany gospodarcze. Poczucie wolności, które się wtedy pojawiło i zaowo- cowało początkom budowania Grupy WB, wpisuje się w pewien symbol tych czasów i jest najlepszym dowodem na siłę i patriotyzm społeczności tworzącej dzisiaj Grupę WB. Adam Bartosiewicz – wiceprezes zarządu: W tym miejscu warto moim zdaniem zaznaczyć to, że jednym z pierwszych nowoczesnych O pOczątkach pOwstania wB ElEctrOnics i następniE najwięk- szEgO niEpaństwOwEgO pOlskiEgO kOncErnu OBrOnnEgO– grupy wB, a takżE O nOwOczEsnych systEmach dla wOjska i planach na przyszłOść OpOwiadają prEzEs i wicEprEzEs grupy wB – piOtr wOjciEchOwski i adam BartOsiEwicz. Z warsZawskiej OchOty do amerykańskiej armii www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #17 PL