Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 65 of 221

G dyby miał Pan laikowi wyjaśnić, co to jest CSAR, który w publicznej dyskusji notorycznie mylony jest z SAR, jak mógłby Pan opisać, czym jest odzyskiwanie personelu z punktu widzenia fachowca? Generalnie pojęcie odzyskiwania personelu (PR) jest bardzo szerokie i mieści w sobie kilka rodzajów misji. Jeśli mówimy o służbie SAR (Search and Rescue), mamy na myśli gotowość do podjęcia akcji poszukiwawczej i ratowni- czej na morzu i lądzie w czasie pokoju. Jeśli natomiast mówimy o operacjach prowadzonych w ramach działań wojennych, kon- fliktu, kryzysu lub w środowisku, gdzie spodziewamy się wro- giego oddziaływania, mamy do wyboru trzy typy operacji: CSAR (Combat Serach and Rescue), CR (Combat Recovery) i NAR (Non-conventional assisted recovery). Skupiając się na samym CSAR: będzie to misja zlokalizowania, zidentyfikowania udzielenia wsparcia zestrzelonym załogom lub izolowanym na terenie przeciwnika żołnierzom sił specjalnych. Warunek podjęcia tych żołnierzy jest taki, że muszą znać pro- Z DOWÓDCĄ 2. ESKADRY ŚMIGŁOWCÓW CSAR 56. BAZY LOTNICZEJ PPŁK. PIL. PIOTREM GRONCZYŃSKIM ROZMAWIA BARTEK BERA. cedury CSAR, czyli muszą być wyszkoleni i odpowiednio wypo- sażeni, aby we właściwy sposób współpracować z siłami odzy- skującymi i umieć odnaleźć się w systemie odzyskiwania. Mam tu na myśli umiejętność posługiwania się środkami sygnaliza- cyjnymi i sprzętem łączności zgodnie z procedurami i zgodnie z założonym przed misją planem na wypadek ewakuacji EPA (Evasion Plan of Action). Muszą w sposób szyfrowany potrafić wskazać swoją pozycję oraz w odpowiedni sposób „uwiarygod- nić". Taki poziom umiejętności mają tylko żołnierze posiadający poziom wyszkolenie SERE C (Survival, Evasion, Resistance and Escape level C), tak więc w misji CSAR zarówno siły odzyskujące, jak i żołnierze, którzy wymagają ewakuacji, muszą biegle posłu- giwać się tymi procedurami. Taki poziom wyszkolenia umożliwia skrytość wykonania takiej misji, zapewnia wzajemną przewidy- walność zachowań i ułatwia jej wykonanie, minimalizując ryzy- ko. CR (Combat Recovery) to misja wykonywana na terenie, gdzie możemy spodziewać się oddziaływania przeciwnika, ale wy- CSAR W POLSCE TO STOSUNKOWO MŁODA, JEDNAK DYNAMICZNIE SIĘ ROZWIJAJĄCA DZIEDZINA DZIAŁAŃ BOJOWYCH. NIC DZIWNEGO, BO DLA PILOTA ALBO SPECJALSA ŚWIADOMOŚĆ TEGO, ŻE W RAZIE PROBLEMÓW SĄ LUDZIE GOTOWI RUSZYĆ MU Z POMOCĄ I ZABRAĆ GO DO DOMU, JEST NIE DO PRZECENIENIA I WYDATNIE WPŁYWA NA MORALE. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL