Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 66 of 221

korzystywane do ewakuacji siły nie mają znajomości procedur CSAR, personel znajdujący się w niebezpieczeństwa nie ma ta- kiego wyszkolenia lub obydwa elementy nie mają w tym zakresie wyszkolenia czy też wyposażenia – zwiększa to oczywiście ry- zyko wykonania takiej misji. Na trzeci typ misji – NAR – składają się działania niestandar- dowe i nieopisane żadnymi procedurami, które w danej sytuacji mogą okazać się najbardziej skuteczne. Jaka jest geneza pomysłu, by w Inowrocławiu stworzyć Eska- drę Odzyskiwania Personelu? Obecnie żadna operacja lotnicza nie może odbywać się bez zapewnienia możliwości odzyskania zestrzelonych załóg, a bar- dzo często jako zasięg wykonywania operacji lotniczych uznaje się zasięg możliwości wykonania misji CSAR. Idea stworzenia eskadry CSAR zdolnej do odzyskiwania wła- snych żołnierzy z terenu objętego konfliktem zrodziła się na bazie doświadczeń nabytych wraz z wysłaniem pierwszych TEKST & FOTO: BARTEK BERA polskich żołnierzy do Iraku w 2003 roku. Jeden z incydentów w 2006 roku, w którym nasz Mi-24 wykonujący misję wsparcia armii irackiej w okolicach Bagdadu został ostrzelany, a załoga zmuszona do wyłączenia uszkodzonego silnika i w konsekwen- cji do awaryjnego lądowania na opuszczonym irackim lotnisku w pobliżu miasta As-Suwajra (na terenie całkowicie kontrolowa- nym przez przeciwnika) udowodnił potrzebę stworzenia syste- mu PR (Personnel Recovery). Zdarzenie to uświadomiło nam, jak bardzo nasze doświadczenia, sprzęt i procedury są ubogie w tej dziedzinie i jak długa droga przed nami, żeby tę lukę wypełnić. W ówczesnym Szefostwie Wojsk Aeromoblinych Dowództwa Wojsk Lądowych zidentyfikowano ten problem i przy okazji prac modernizacyjnych nad śmigłowcem W-3 zdecydowano się na rozszerzenie modernizacji o wyposażenie do misji CSAR. Jako że w polskim modelu w ugrupowaniu CSAR rolę RV (Rescue Ve- hicle) wraz z zespołem EF ( Extraction Force) przewidziano dla W-3PL, a RESCORT ( Rotary Wing Escort) dla Mi-24, naturalnym pomysłem wydawało się umiejscowienie eskadry CSAR w ów- czesnym 56. Pułku Śmigłowców Bojowych. Do powstającej w 2008 roku eskadry piloci wnieśli swoje doświadczenie zdobyte na misjach w Iraku i Afganistanie, gdzie wykonywali loty na śmi- głowcach Mi-24. Temat w owym czasie w Polsce raczkował – z jakimi wyzwa- niami musieliście się zmierzyć? Skąd czerpaliście wzorce? Oczywiście światowym liderem w dziedzinie PR ( Peresonnel Recovery) zawsze byli Amerykanie, którzy zaczęli budować swo- ją taktykę CSAR już w czasie wojny w Wietnamie. W chwili po- wstawania eskadry wiodącą rolę w Europie w dziedzinie PR miała organizacja EAG (European Air Group), z której w 2015 roku wy- WYWIAD

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL