Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 87 of 221

W dniach 10-12 września br. odbyła sięimprezanazwana CZ's Reunion of World Journalists,czylispotkanie(zlot?) dziennikarzy zajmujących się te- matykąbronipalnejzcałegoświa- ta.Możeniebyłoreprezentantów wszystkichkontynentów,alepoja- wiłosięponad40przedstawicieli mediów z całej Europy i Stanów Zjednoczonych,zarównozmediów papierowych,jakielektronicznych. Pierwsze półtora dnia zlotu miało miejsce na strzelnicy Bze- nec niedaleko Uherskego Brodu, aostatniegodniaodbyłosięzwie- dzaniefabrykiCZorazprezentacja związanaznowościamiplanowa- nyminarok2019.Natejstrzelni- cy organizowana jest większość strzeleckich wydarzeń firmowa- nychprzezCZ,afanommarkimoże byćznanatakżezezdjęćifilmów promującychjejwyroby,jakchoćby BRENiBREN2. Pierwszegodniawieczoremod- byłosięnocnestrzelanie,podczas któregomieliśmyokazjęzapoznać sięzpistoletamiP-10CiP-10F wyposażonymiwoświetlenie„tak- tyczne"orazpistoletamimaszyno- wymiCZScorpionEVO3A1,rów- nież z latarkami umieszczonymi na szynach montażowych. Strze- laliśmynaosi25metrówdocelów metalowych, więc było stosunko- wołatwo,lekko,miłoiprzyjemnie. Oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić postrzelania seriami ze Scorpiona,tymbardziejżeorgani- zatoramunicjinieżałował. Niewątpliwienajwiększąatrakcją tegowieczorubyłostrzelaniezka- rabinków BREN 2 wyposażonych w noktowizyjne przyrządy celow- niczeorazkarabinówautomatycz- nych BREN BR i powtarzalnych CZTSRztermowizyjnymiurządze- niamicelowniczymi.Strzelanieod- bywałosięnaosi100m–zBREN 2strzelaliśmyzpostawystojącej, azkarabinówzleżącej.Celamibyły tarcze metalowe, dodatkowo wy- posażone w „podgrzewacze" po- wodujące,żewcelownikutermowi- zyjnymbyłyonebardziejwidoczne. Turównieżniebyłoproblemuztra- fieniemtypowegogongu,zarówno strzelajączpostawystojącej,jak i leżącej. Niestety całe strzela- niepozmrokutrwałostosunkowo krótko z uwagi na obowiązującą CZ'S R E U N I O N OF WORLD JOURNALISTS www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL