Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 110 of 185

z zamkiem w przednim położeniu trzeba je TYLKO obrócić w dół – w Magu 95/98 wykonanie tej czyn- ności wymagało cofnięcia zamka na tyle, by nad osią skrzydełka zna- lazło się odpowiednie wycięcie, bo w innej pozycji było to niemożliwe. W Beretcie 92FS, aby obrócić skrzy- dełko, należy wcisnąć jego blokadę. Tymczasem w Visie 100 wystarczy obrócenie skrzydełka i zamek zjeż- dża ze szkieletu. Trudno jest uwie- rzyć, że ktoś w czasie walki rozłoży strzelcowi pistolet, jak Jackie Chan w swoich filmach (tak, to była Beret- ta), ale moim zdaniem wprowadze- nie ograniczenia polegającego na konieczności cofnięcia zamka by- łoby wskazane. Jakoś pewniej bym się czuł. Po zdjęciu zamka pozosta- je wyjęcie urządzenia powrotnego (nie należy go rozkładać) oraz lufy. Składanie broni przebiega w od- wrotnej kolejności. Podsumowując: VIS 100 w przedstawionej nam formie nie jest i nie będzie pistoletem spor- towym, bo nigdy nie miał nim być. Jest to typowa broń wojskowa (i/lub policyjna), której nie da się zmo- dyfikować tak, by dorównywała broni sportowej lub pozwalała na konkuro- wanie z nią na zawodach dynamicz- nych. Jeśli chodzi o statykę, to tu nie ma przeszkód, by skutecznie rywali- zować z bronią „robioną pod sport", bo wszak dobry strzelec i z P-64 po- trafi wystrzelać zaskakująco dobre wyniki. Broń projektowano zgodnie z wymogami wojska i im jej kon- strukcję podporządkowano, a to nie- mal z założenia stoi w sprzeczności z niektórymi wymaganiami wobec broni sportowej. W każdym razie, nawet biorąc pod uwagę niedawno wprowadzone do uzbrojenia różnych armii pistolety, VIS 100 naprawdę wiele od nich nie odstaje, choć parę rzeczy, zwłaszcza wysokość chwytu na rękojeści, można by w nim zmienić. Nie wiemy jeszcze, jak bardzo bę- dzie się różnić wersja cywilna, więc trudno nam wyrokować, jak bar- dzo będzie się nadawać do sportu albo EDC – pożyjemy, zobaczymy. Do tego wszystkiego dojdzie jeszcze cena, ale biorąc pod uwagę cenę dla wojska, która wynosi około 2450 PLN (od razu zaznaczę, że dzielenie wartości przetargu przez cenę jed- nostkową, którego dokonałem, nie jest w żaden sposób miarodajne, jeśli chodzi o cenę faktyczną. Cena „wojskowa" zawiera o wiele więcej elementów niż sama broń, stąd takie uproszczenie może posłużyć jedynie do określenia rzędu wielkości, ale z góry obarczonego błędem) i zesta- wiając ją z ceną Grotem C16 FB-M1 w porównaniu do wersji S16 można przypuszczać, że powinna ona być lekko wyższa niż 2000 złotych. To oczywiście moje domniemania, ale jeśli byłaby to prawda, to mogłoby się okazać, że za stosunkowo niewielką kwotę będzie można kupić przyzwo- ity, POLSKI pistolet. A to dla niektó- rych jest bardzo istotne.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL