Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #31 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1298584

Contents of this Issue

Navigation

Page 175 of 197

K iedy już ją kupiłem, to zako- chałem się w strzelbie „typu pump action" – daje ona masę frajdy, no i można z nią starto- wać w trigunie, co prawda bardziej „podwórkowym" niż profesjonal- nym, bo M509A1 nie ma czoków, ale jednak do rywalizacji się nadaje. Mój Mossberg jest dręczony powszech- nym dla „klasycznych" strzelb po- wtarzalnych problemem, czyli uzu- pełnianiem amunicji w magazynku. Niby rura mieści osiem naboi + je- den w komorze, ale ich wystrzelenie to moment, a potem strzelbę trzeba załadować. Manual da się opano- wać i choć nigdy nie będę ładował jej tak jak Jerry Miculek (choćby dlatego, że nie zamierzam szlifo- wać komory zamkowej), to do roz- wiązania nadal pozostaje problem przenoszenia amunicji. W moim przypadku ładownice sportowe na naboje do strzelby odpadają – ani ze mnie sportowiec wyczynowy, ani nie pasuje to do mojego ulubio- nego #tacticallifestyle. Przez jakiś czas próbowałem nosić amunicję po kieszeniach (bardzo zły pomysł) albo w nerce czy danglerze pod ka- mizelką (trochę mniej zły pomysł), ale jej ładowanie do magazynka to było jakieś nieporozumienie. Póź- niej kupiłem plastikową ładownicę zwaną „sidesaddle", mocowaną na lewym boku komory zamkowej – z założenia odpuściłem ładownice na kolbę, bo korzystanie z nich wy- daje mi się mało wygodne. Próbo- wałem nawet tego „sidesaddle'a" za- montować, ale okazało się, że śruba, którą należy zastąpić kołek mocują- cy grupę spustu w komorze zamko- wej, stawia opór i nie daje się prze- pchnąć na drugą stronę, a nie chcia- łem pchać na siłę, żeby czegoś nie rozwalić. Poza tym, po przemyśleniu problemu, uznałem, że każdorazo- T E K S T : M I C H A Ł S I T A R S K I F O T O : M A R C I N L O T K O W S K I , M I C H A Ł S I T A R S K I SIDE SADDLE GINGER'S TACTICAL GINGER'S TACTICAL www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #31 PL