Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 82 of 177

Postanowiliśmy uczyć się nowych rzeczy, poznawać ludzi i nawią- zywać relacje, zbierać i promować oferty pracy przeznaczone dla eksmundurowych oraz – docelowo – zająć się pomocą doradczą i szkoleniową dla koleżanek i kolegów. W przedsięwzięcie zainwe- stowaliśmy własne pieniądze i czas. Szybko uznaliśmy, że w rozpoznawaniu grupy docelowej nie ograniczymy się do żołnierzy – ze względu na podobieństwo niektórych kompetencji zainteresujemy się sytuacją funkcjona- riuszy wszystkich innych służb podległych MSWiA i spróbujemy pomagać także im. Policzyliśmy, że co roku szeregi wojska, straży, policji opuszcza co najmniej 10 000 kobiet i mężczyzn przyzwy- czajonych do dyscypliny wykonawczej, lojalnych i rzetelnych oraz potrafiących działać w deficycie czasu i stresie, indywidualnie i zespołowo, także kierując innymi osobami. 85% z nich chce pozo- stać aktywnymi zawodowo. Imponujące kariery Zaczęliśmy od założenia strony internetowej, kanałów w mediach społecznościowych oraz uruchomienia wideobloga. Celem około 20-minutowych wywiadów jest pokazanie inspirujących eksmun- durowych, którzy dają sobie radę w cywilnej karierze. Koledzy z wojska i policji podzielili się z nami doświadczeniami zawodo- wymi z obecnego etapu życia, pokazali jak się dokształcali, co w sobie zmienili i co osiągnęli. „Przesłuchaliśmy" m.in. kmdr. por. rez. Cezarego Cierzana, który był wiceprezesem PGZ Stoczni Wojennej, a obecnie jest wiceszefem Inspektoratu Uzbrojenia. Spotkaliśmy się z asp. sztab. Grzegorzem „Cichym" Mikołajczykiem, byłym poli- cjantem z pododdziału antyterrorystycznego, który założył własną firmę i dziś daje zatrudnienie około stu byłym funkcjonariuszom i żołnierzom. Rozmawialiśmy z generałami brygady – rezerwistami Włodzimierzem Nowakiem i Jarosławem Kraszewskim. Pierwszy z nich zajmuje wysokie stanowisko w hierarchii firmy T-Mobile, drugi jest prezesem technologicznego start-upu założonego przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA. Wszyscy nasi rozmówcy chęt- nie opowiadali o motywacjach, doświadczeniach i pomysłach, w tym na rekonwersję i doskonalenie zawodowe. W planach na 2021 rok mamy pokazanie kolejnych fantastycznych „eksów", którzy poradzili sobie, niekiedy radykalnie zmieniając profesję. Na „celowniku" mamy m.in. pilota śmigłowca, który przebranżowił się na operatora dronów oraz oficera sztabowego, który został pilotem pasażerskich Boeingów. Naszą kolejną inicjatywą jest cykl poradniczo-webinarowy, który Łukasz nazwał 4pakiem. Istotą wideokonferencji prowadzonych przez doradców zawodowych, prawnych i rekruterki jest pomoc eksmundurowym w określeniu mocnych i słabych cech, pisaniu CV czy listu motywacyjnego, pokazanie wartości personal bran- dingu w mediach społecznościowych, przekazanie argumentów za i przeciw konkretnym formom zatrudnienia (etat czy własna działalność gospodarcza). W darmowych webinariach 2kariery uczestniczy coraz więcej osób, przez co stanowią one wartościo- wy dodatek do wojskowego systemu rekonwersji, prezentowane- go w jednostkach podczas szkoleń uzupełniających kadry. Transformacja Sądzimy, że hitem okażą się nasze trzydniowe warsztaty Transformers, które planujemy organizować dwa razy do roku, na zasadzie CSR, wspólnie z Grupą NGL, za każdym razem dla wybranych 10 – 12 mundurowych. Nieodpłatne zajęcia prowa- dzone przez ekspertów pracujących dla znanych firm z różnych branż (także zbrojeniowej) mają pomóc „eksom" przygotować się do ich transformacji – szybkiego i satysfakcjonującego przejścia ze służby zawodowej do pracy. Wykładowcy prowadzący zajęcia Transformers, m.in. przedstawią kwestie organizacji współcze- snych firm krajowych i korporacji międzynarodowych, omówią kwestie rozwoju kapitału ludzkiego i rekrutacji pracowników, odkryją skomplikowane tajemnice finansów w biznesie, pokażą jak efektywnie wykorzystywać niestosowane lub niedoceniane w służbie aplikacje biurowe. Zajęciom towarzyszyć będą konsul- tacje z pisania CV, listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej i tworzenia profili zawodowych w mediach społecznościowych. Zakładamy, że atmosfera zajęć posłuży zarówno przyswajaniu nowej wiedzy, jak i integracji uczestni- ków. Chcemy, by absolwenci warsztatów założyli Transformers Business Club, łączący zawodowo i koleżeńsko uczestników na- szego programu i osoby ze świata biznesu. Chodzi nam po głowie kolejna inicjatywa, związana już z konkret- nym, praktycznym, ogólnopolskim projektem usługowo-wykonaw- czym. Nie chcemy jednak odkrywać wszystkich kart. Budujące ANALIZA

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL