Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 215

Merkava Mk.3 – narodziny Trzecia generacja Rydwanu była w zasadzie nowym czołgiem. Układ kon- strukcyjny pozostawiono niezmieniony, ale w przypadku praktycznie każ- dego z zasadniczych parametrów pojazdu osiągnięto wręcz sokową po- prawę, inne były też zastosowane rozwiązania techniczne. Projektowanie Mk.3 rozpoczęto już w sierpniu 1983 roku, zaś prototypy opuściły fabrykę w 1986 roku. Pierwsze Merkavy Mk.3 przyjęto do uzbrojenia w 1989 roku. Wyprodukowano od tego czasu około 650 pojazdów w trzech zasadniczych seriach produkcyjnych (blokach). Seria I i II miały mniejsze zmiany zaś seria III – znacznie głębsze, szczególnie widoczne zwłaszcza w obszarze cytade- li wieży. W efekcie opisując np. osłonę pojazdów należy mieć świadomość, że pod określeniem Merkava Mk. 3 kryją się nieraz dość odmienne pojazdy. Osłona Całkowicie nowa była wieża czołgu. Jej cytadela wykonana została z płyt stalowych (o grubości około 60 – 80 mm) oraz odlewów łączonych spawa- niem. Płyty stanowią front wieży, jej burty, strop oraz niszę, w formie odle- wów wykonano zaś dwa boczne-dolne segmenty wieży zaraz za mocowa- niem armaty, a przed celownikiem działonowego z jednej i zabudowanym moździerzem 60 mm z drugiej strony. Od trzeciej serii produkcyjnej zrezy- gnowano z elementów odlewanych oraz zmieniono grubości płyt, a cała wieża jest wydłużona o około 220 mm w relacji do poprzednika. Cytadela wieży przystosowana jest do mocowania modułów pancerza – zespół ge- nerała Tala ponownie postawił na zaimplementowanie w pełni modułowych i szybko wymienialnych osłon. Jest to istotna różnica, ponieważ w wozach za- chodnich pakiety pancerza specjalnego umieszczone są wewnątrz pancerza – między jego solidną przednią a tylną płytą. Ich wymiana wymaga usunię- cia spoin „stropu" pancerza i dopiero wymiany „wkładu". Utrudnia to napra- wy oraz modernizacje opancerzenia, choć sama procedura nie jest wielce skomplikowana i w przypadku czołgów M1 w 1991 roku zajmowała poniżej 40 minut na jeden pakiet. Merkava Mk.3 ma w pełni modułowe osłony – są one mocowane za pomocą wypustów w modułach pancerza oraz wcięć i śrub w cytadeli wieży. Wydaje się, że w pierwszych trzech wersjach Merkavy Mk.3 nie uległ znaczącej zmianie sam charakter „pancerza spe- Autor: Cpl. Shay Wagner www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL