Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #14 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/794319

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 211

25 StyczniA W Stolicy ArAbii SAUdyjSkiEj, rijAdziE, odbyłA Się pUblicznA prEzEntAcjA nAjnoWSzEgo nAbytkU lotnictWA WojSkoWEgo królEStWA – WiElozAdAnioWych SAmolotóW bojoWych Boeing F-15sa eagle Fighter. tA jEdnA z nAjbArdziEj zAAWAnSoWAnych WErSji SAmolotU F-15E StrikE EAglE zoStAłA zAkUpionA W StAnAch zjEdnoczonych W 2011 rokU i obEcniE pozWAlA UtrzymAć linię montAżoWą W St. loUiS dlA kolEjnych potEncjAlnych kliEntóW. Lotnictwo

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #14 PL