Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 111 of 179

Zgodnie z najnowszymi trendami, także opakowania naboi są eko- logiczne – nie zawierają żadnych tworzyw sztucznych (są w całości z tekturki), wytwarzane są w proce- sie recyklingu oraz podlegają szyb- kiej biodegradacji, nie zanieczysz- czają przy tym środowiska. Do tego są po prostu estetyczne i mogą się podobać, a amunicja nie jest wrzu- cona do pudełka luzem – każdy nabój umieszczony jest w swoim gnieździe, z którego łatwo jest wyjąć go palcami. Pewną wadą może być spory rozmiar pudełka, ale przecież nie można mieć wszystkiego naraz. Aktualnie sprzedaż amunicji odby- wa się wyłącznie przez producenta (m.in. sklep internetowy), ale firma ma w planach podjęcie współpra- cy dystrybucyjnej z wiarygodnymi i rzetelnymi przedstawicielami za- równo w kraju, jak i z obszarów UE – zwłaszcza tych rejonów, gdzie nie można używać amunicji FMJ. Co równie ważne, firma działa pro- ekologicznie. dynawskiego myślistwa. Dodajmy, że parametry uzyskiwane przez amunicję z tym właśnie pociskiem nie odbiegają od osiągów amunicji z „klasycznym" pociskiem z rdze- niem ołowianym (FMJ i CDJ). Amunicja, którą obecnie oferuje Shockfire, sprawdza się najlepiej na rynku cywilnym i dlatego też dedy- kowana jest strzelcom, którzy upra- wiają różne formy aktywności strze- leckiej. Są to zarówno strzelania precyzyjne, strzelania dynamiczne IPSC, IDPA, PIRO, jak i strzelectwo obronne; defence, combat itp. Dlate- go też w ofercie producenta znajdu- ją się trzy rodzaje amunicji o różnej masie pocisku i faktorze. Pociski CMJ wytwarzane są z wykorzysta- niem metod galwanicznych przez Shockfire – firma na razie wyko- rzystuje wyselekcjonowane i odpo- wiednio przygotowane łuski „z odzy- sku", ale obecnie trwają prace przy budowie linii produkcyjnej i wkrótce także łuska będzie produkowana na miejscu. Proch sprowadzany jest z krajów Unii Europejskiej, a spłon- ka od włoskiego renomowanego producenta amunicji – firmy Fioc- chi. Zastosowane komponenty nie powodują szybszego zużywania się borni czy przewodu lufy oraz nie zwiększają podatności na korozję i nie są agresywne, co czasem zda- rza się w niektórych typach amu- nicji, a w efekcie wymusza częste czyszczenie broni (praktycznie po każdym strzelaniu), by uniknąć jej uszkodzenia czy wręcz zniszczenia. Cena amunicji Shockfire uzależ- niona jest od ilości zamówienia i realizacji produkcji. Obecnie wy- nosi 0,73 zł za jeden nabój 115 grs, 0,76 zł za 124 grs, 0,80 zł za 145 grs. Szczególnie cena ostatniej robi wra- żenie, ponieważ jest to amunicja chętnie używana w sporcie, a jej ryn- kowy koszt jest zauważalnie wyższy niż amunicji z lżejszymi pociskami (tego rodzaju amunicja subsonic, o tych parametrach, ale z pociskiem FMJ dostępna jest na rynku w cenie 1,15 zł). Dodajmy jeszcze, że średni koszt amunicji z pociskiem CMJ na rynku to około 1,3 zł za 1 szt. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL