Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 115 of 179

M arynino to miejscowość leżąca po lewej stronie od „starej drogi na Mazury" - wiecie, tej przez Zegrze i dalej na północny wschód, praktycznie na wy- sokości Serocka odległego o jakieś 4 km. Dojazd tam jest bardzo łatwy, bo po prostu należy w odpowiednim miejscu zawinąć na obwodnicy Serocka i za kilka minut znajdzie się we wspomnianej piaskownicy, strzelnica Bellona Marynino zlokalizowana jest bowiem w wyrobisku pozostałym po ko- palni żwiru i piasku. Strzelnica funkcjonuje od 2018 r. – idea jej stworze- nia została zainicjowana przez prezesa Klubu Bellona śp. Artura Wołosza. W początkowej fazie jej istnienia do- stępna była jedynie oś 100 – 300 m, z której wydzielono kilka stanowisk na 500 m. Niestety, przez to wydzielenie nie można było strzelać jednocześnie na 300 i 500 metrów, bo obecność strzelców na krótszym dystansie z automatu wy- łączała dłuższy i na odwrót. W połowie roku 2019 stworzo- no oś pistoletową (25 m), ale z racji małej funkcjonalności (wzajemne wykluczanie się strzelania na różne dystanse) została podjęta decyzja o rozbudowie obiektu. Warto tak- że wspomnieć, że wówczas strzelnica funkcjonowała na jakichś dziwacznych zasadach – niby rezerwacje były, ale nie zawsze działały, czasem nie można było skontaktować się ze strzelnicą, a czasem, choć powinna być otwarta, to była zamknięta. Jakość obsługi też pozostawiała co nieco do życzenia, a no i tanio to tam raczej nie było... Od grudnia 2019 rozpoczęto prace ziemne w celu zopty- malizowania wykorzystania terenu i zwiększenia liczby osi strzeleckich. Wstępna koncepcja (budowa szerokich, dużych osi) została zmieniona na budowę dużej licz- by krótkich osi z zachowaniem osi długodystansowych. 21 kwietnia br. na obiekcie zakończono najważniejsze pra- ce ziemne. Strzelnica jest w ciągłej rozbudowie, a po zakoń- czeniu wszystkich prac planowane jest oficjalne otwarcie, o którym z pewnością Was poinformujemy. W międzycza- sie, od 1 kwietnia, obiektem zaczęła zarządzać osoba z wie- loletnim stażem instruktorskim, która brała aktywny udział www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL