Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 173 of 179

zaskakujące efek ty – cy taty z „ Shine on You Crazy Diamond " uży te jako klamra opowieści o bitwie są czymś niezw ykł ym, ale wprowadza- ją szczególny nastrój. Autorowi uda ło się jed- nocześnie osiągnąć trzy cele. Po pierwsze, forma choć nietypowa dla nar- racji historycznej, nie dominuje nad treścią , ale jest jej uzupe łnieniem. Po drugie, mimo że niejednokrotnie na kar tach książki pojawiają się rozważania o organizacji wojska czy pro- dukcji wozów bojow ych nie zakłócają one nar- racji skoncentrowanej na ludziach. Po trzecie, zarazem autor unika łatw ych ocen – nie jest to książka bezrefleksyjnie opiewająca męstwo i heroizm. Jest to szczególnie godne podkre- ślenia. Rzeczy wistość nie jest czarno-bia ła, wojnę toczą ludzie – czasem silni, czasem słabi, czasem zachowujący się bohatersko, a czasem tchórzliwie. Te kontrasty są szczególnie wi- doczne, gdy autor zestawia przypadki szcze- gólnej nieudolności niek tórych w ysokich ran- gą dowódców z w ysiłkiem żołnierzy. Pokazuje bowiem żołnierzy, k tórzy mimo skrajnie trud- nych warunków potrafili walczyć rozumnie i skutecznie. Jest to obraz wojny znacząco odbie- gający od często pokazy wanego w polskiej hi- storiografii obrazu jednoznacznie heroicznego i mar tyrologicznego zarazem. Nie da się uciec od porównań z twórczością kla- syka popularyzacji historii, czyli Bogusława Wołoszańskiego. Niewątpliwie tym, k tórzy pamiętają czasy największej popularności „ Sensacji X X wieku", omawiana książka przy- padnie do gustu, ale nie tylko im. Mimo że za- mysł – przekazanie czy telnikowi wiedzy histo- rycznej w przystępnej formie – jest podobny, to jednak sposób w ykonania się różni. Podzia ł na krótkie, treściwe rozdzia ł y pozwala wręcz, by „ Apokalipsę 1939" czy tać na raty, w wolnych chwilach. W czasach, gdy uwaga czy telnika jest coraz bardziej rozchw y tywana przez różne me- dia i usługi, jest to cenną zaletą. Jednocześnie szata graficzna jest oszczędna, utrzymana w charak terystycznej czarno-bia ło-żół tej to- nacji, pozwala się więc skoncentrować na tek- ście. W książce nie ma zarazem tradycyjnych ilustracji – zdjęć dowódców, żołnierzy w szyku czy sprzętu. Nie jest to wadą , sednem tej książki jest bowiem treść w yrażona w tekście. Dzięki temu książka ma szanse zyskać uznanie, zwłaszcza tych czy telników, k tórzy nie inte- resowali się wcześniej historią czy wojskiem. Pozwala ona bowiem zapoznać się w przystęp- nej formie z wojną obronną Polski i może zachę- cić do dalszych lek tur. Z kolei dla osób dobrze znających historię opis w ydarzeń sprzed osiem- dziesięciu jeden lat będzie jak pomysłow y cover lubianej piosenki – niby to samo, ale jednak zagrane inaczej. Jednym słowem – war to tę książkę przeczy tać, mieć na półce i co jakiś czas sięgać po nią. www.fragoutmag.com www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL