Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 176 of 179

MA JĄC NA UWADZE TO, JAK DŁUGO CZY TELNIK MOŻE CZEKAĆ NA KOLEJNĄ I NA JPRAWDOPODOBNIEJ OSTATNIĄ CZĘŚĆ SERII, CZUJĘ SIĘ SZCZĘŚCIARZEM, ŻE MOGĘ OD RAZU PO ZAKOŃCZENIU JEDNEJ KSIĄŻKI Z CYKLU METEOROLOGICZNEGO SIĘGNĄĆ PO KOLEJNĄ. TEKST: JACEK DĄBKOWSKI KSIĄŻKA Nawiązuję tutaj oczywiście do p o n a d t r z y d z i e s t o m i e s i ę c z n e g o oczekiwania na następną część po „Mgle", którą jest „Deszcz". Zniecierpliwienie czytelników mogło być spotęgowane z tego powodu, że w przeciwieństwie do poprzednich czę- ści, gdzie akcja dzieje się w przynajmniej kilkumiesięcznym odstępie, tutaj mamy płynne przejście między akcją kolej- nych części, jak przy zmianie pogody z gęstej mgły oblepiającej wszystko swoimi kroplami i utrudniającej jakiekol- wiek przemieszczanie się, do ulewnego deszczu powodującego lokalne podto- pienia i sprawiającego, że najlepszym środkiem transportu jest poduszkowiec lub amfibia. Do mojego pierwszego zetknięcia się z twórczością Marcina Ciszewskiego i jednocześnie pierwszego spotka- nia z postaciami Jakuba Tyszkiewicza i wielkiego górala Staszka Krzeptowskiego doszło w momencie, gdy sięgną- łem po książkę www.ru2012.pl, z zupełnie innej serii – WWW.CYKLWOJNA.PL. Główną postacią był w niej Jerzy Grobicki, a Tyszkiewicz i Krzeptowski odgrywali drugoplanowe, ale jednak bardzo istotne dla spójności i obrazu całej akcji role. Od razu domyśliłem się, że sposób przedstawienia ich posta- ci, które miały za sobą militarną prze- szłość i służbę w Afganistanie, nie jest przypadkowy i na pewno będzie mi dane spotkać ich ponownie, być może w zupełnie innych okolicznościach. No i proszę, nie myliłem się. Po książki Ciszewskiego sięgnąłem rela- tywnie późno, porównując mój pierwszy kontakt z nimi w stosunku do daty wy- dania, więc mogłem sobie pozwolić na to, aby po przeczytaniu jednej sięgać po kolejną i w końcu dotarłem do tej naj- nowszej. Cykl meteorologiczny kończy „Deszcz", który opisuje zjawiska, jakie całkiem niedawno mogliśmy obserwo- wać na polskim niebie. Minęło 8 lat od pamiętnej nocy sylwe- strowej opisanej w „Wietrze", pierw- szej części cyklu. Praca za biurkiem i wiek odcisnęły znaczące piętno na podinspektorze Tyszkiewiczu. Wielki góral Krzeptowski jest już cieniem dawnego supersprawnego funkcjona- riusza komórki CBŚP Biura Zwalczania Terroryzmu. Jeden aspekt fabuły pozo- staje jednak niezmienny – za każdym ra- zem przez swoją niepokorną wolę i nie- zachwianą uczciwość, Jakub Tyszkiewicz przysparza sobie więcej wrogów niż przyjaciół. Koniec „Mgły", czyli czwartej części cy- klu, jest dość zaskakujący, a w trakcie wyjaśniania okoliczności kryzysu zwią- zanego z zestrzeleniem samolotu, na którego pokładzie znajdował się mi- nister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Jakub zyskuje nowego wro- ga – szarą eminencję polskiej sceny politycznej, Janinę Bogucką. Zmiana rządu i nowy przełożony, minister MSW Aleksander Tokarski, który od zawsze obwiniał Jakuba o przyczynienie się do śmierci jego córki, wcale nie ułatwia

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL