Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #31 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1298584

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 197

Czas jednak biegnie nieubłaganie i niedługo mi- nie dwadzieścia lat od momentu wykrystalizo- wania się (wielokrotnie zmienianej...) koncepcji KTO w SZRP. Jej wyrazem stał się program Rosomak, który po dwudziestu latach wyszedł na prostą. W tej dekadzie wersje specjalistycz- ne trafią masowo do SZRP, nowa wieża ZSSW-30 stanie się zaś podstawowym orężem KBWP. Tym samym niewątpliwy sukces poloni- zacji nośnika w Rosomak SA oraz użycia misyj- nego powinien w końcu zostać przeniesiony na cały system SZRP w ramach ich nowej struktu- ry. Należy bowiem pamiętać, że zmiany związa- ne z tworzeniem 18. dywizji ponownie wymusiły zwiększenie całego programu, ponieważ aż cztery brygady (15., 17., 12. oraz 21.) będą finalnie miały KTO jako pojazd bazowy. Oznaczać to będzie produkcję nowych maszyn i jest wielce prawdopodobne, że sam nośnik bę- dzie całkowicie nowy, tak aby sprostać wymo- gom nowego programu MON o kryptonimie Serwal, czyli pozyskaniu Nowego Kołowego Transportera Opancerzonego (NKTO). Wiele wskazuje na to, że nowym KTO stanie się Rosomak-XP, czyli spolonizowany AMV-XP nowej generacji, który produkowany w Siemia- nowicach Śląskich może powtórzyć sukces swojego poprzednika. Skoro bowiem decyzje biznesowe podjęte w 2002 i 2003 roku zakoń- czyły się sukcesem, to dlaczego by nie powtó- rzyć już sprawdzonej ścieżki wyboru licencjo- dawcy oraz polonizacji nośnika? Misyjne sukcesy nie wymagają ponownego szerszego komentarza – Rosomaki okazały się być idealnymi wozami misyjnymi o dużej sile ognia i wysokiej odporności oraz podatności eksploatacyjnej. Podwaliną sukcesu przemysłu jest z kolei udana, blisko 93-procentowa polonizacja, która dała mocny impuls sie- mianowickiemu Rosomak SA oraz jego kooperantom. Ponieważ polonizowano najnowocześniejszy KTO na świecie, to nawet po dwóch dekadach od zaprojektowania pojazd wciąż jest nowoczesny i spełniający wymogi pola walki. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #31 PL