Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 177 of 179

dowodzenia biurem w czasie wizyty prezydenta USA. Jakby tego było mało, nowy zwierzchnik przydziela mu zastęp- cę, karierowiczkę o wyglądzie kuli bilar- dowej, Hannę Paskiewicz, która ma pa- trzeć mu na ręce, szukać na niego haków w sprawach, które prowadził w prze- szłości, a w wolnych chwilach czekać na popełnienie błędu przez przytłoczone- go stresem i zmęczeniem podinspek- tora. Celem wizyty prezydenta USA jest podpisanie umowy o sprzedaży uzbro- jenia na kwotę 17 miliardów dolarów. Celem drugorzędnym, ale dziejącym się równolegle, ma być udział obydwu pierwszych dam (USA i Polski) w chary- tatywnej aukcji, na której licytowane będą obrazy polskiej słynnej malarki, a prywatnie żony Jakuba Tyszkiewicza, Heleny Berezowiec. Celem Jakuba i jego zespołu ma być zapewnienie bezpie- czeństwa licytującym, wśród których są przedstawiciele saudyjskiej rodziny kró- lewskiej, ośmiu biznesmenów z pierw- szej pięćdziesiątki najbogatszych ludzi świata oraz światowej sławy gwiazda pop. Biorąc pod uwagę, że padający bez przerwy deszcz powoduje lokalne pod- topienia i odcięcia dróg dojazdowych do większość dzielnic w Warszawie, a zabezpieczenie wizyty prezydenta USA staje się coraz trudniejsze w związ- ku z doniesieniami o przygotowywanym na niego zamachu, pojawia się pytanie, co jeszcze może pójść nie tak?! Przy próbie recenzji cyklu Marcina Ciszewskiego dość oklepane stają się stwierdzenia o świetnym piórze, zaskakujących zwrotach akcji, niesamo- witych pomysłach na fabułę oraz barw- nych postaciach, z którymi w mniejszym lub większym stopniu można się utożsa- miać albo po prostu kibicować powodze- niu wszystkiego, co robią. Wszystkie wy- żej wymienione atrybuty dobrej książki są obecne w twórczości Ciszewskiego, ale mimo wszystko coś innego zasługu- je na wyróżnienie. Aby pisać ciekawe powieści o zabarwieniu politycznym, należy rozumieć zagmatwane meandry polityki, podchodzić do niej z głęboką rezerwą, tworzyć możliwe scenariusze prawdopodobnych zdarzeń w realnym świecie, a pomimo mniej lub bardziej rozwiniętych sympatii politycznych pró- bować oddać we własnej twórczości re- alizm tego, co dzieje się dookoła. Tym, co najbardziej wpływa na sukces tych rewelacyjnie napisanych powieści, jest mroczny klimat thrillera politycznego osadzonego w obecnych realiach nasze- go kraju przy jednoczesnym idealnym wykorzystaniu zjawisk atmosferycznych potęgujących pracę wyobraźni. Tutaj nie ma potraktowania tematu po łebkach. Niesamowity realizm powieści, przywią- zanie do szczegółów, między innymi po- przez konsultacje z operatorami GROM, właściwe słownictwo z zakresu działań jednostek specjalnych i realizacyjnych oraz fantastyczny sposób prowadzenia fabuły wpływają na dodatkową przy- jemność z czytania. Dużo bardziej inte- resujące jest czytanie na temat wyda- rzeń, które przy odrobinie wyobraźni mogłyby się wydarzyć na terenie Polski, niż o czymś spoza naszego kraju, o czym www.fragoutmag.com www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL