Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #30 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1267214

Contents of this Issue

Navigation

Page 8 of 179

lobbowanym przez czynniki polityczne pojazdem Austriaków. Jednocześnie jednak wprowadzono zasadniczą korektę dotyczą- cą liczby pozyskiwanych wozów – planowane zamówienie rozsze- rzono aż do 690 pojazdów łącznie w dwóch układach: 8x8 i 6x6, z czego minimum 313 w wersji KBWP z wieżą z armatą automa- tyczną kalibru 30 mm oraz 345 KTO „bazowych" pod zabudowy specjalistyczne. Niestety, nie zabezpieczono wówczas środków na logistykę, obsługę maszyn oraz wyposażenie odmian specjali- stycznych – te miały być opracowane i zrealizowane w później- szym, niesprecyzowanym terminie. W efekcie, na wyraźnie życze- nie gestora, odsunięto tę sprawę ad acta, co w późniejszych latach okazało się brzemienne w skutki. Z a sprawą poszerzenia zamówienia nagle okazało się, że polski przetarg jest gigantyczny w skali Europy, w efekcie czego wal- ka o zamówienia przybrała dość ostry i nieczysty przebieg. Wybór fińskiego pojazdu próbowano od samego początku podważyć za pomocą wszystkich możliwych środków, niemniej MON obstawała przy swoim wyborze i finalnie w kwietniu 2003 roku podpisano umowę między DZ SZ MON a Wojskowymi Zakładami Mechanicz- nymi w Siemianowicach Śląskich. Jednocześnie wybrano wieżę Hitfist-30, która w odchudzonej wersji miała stanowić wyposażenie KBWP. W latach 2003 – 2004 trwało dostosowywanie fińskich po- jazdów do polskich wymagań oraz ich testowanie. Nowe pojazdy odchudzono o 4 tony oraz zwężono, istotne zmiany wprowadzono też w konstrukcji wie- ży. Jednocześnie wraz z umową z 2003 roku SZRP określiły liczbę wymaganych wersji specjalistycznych: BWR (32 sztuki), rozpozna- nia skażeń (17 sztuk), rozpoznania inżynieryjnego (55 sztuk), wspar- cia inżynieryjnego (22 sztuki), pomocy technicznej (34 sztuki), wozy artyleryjskie (23 sztuki), wozy ewakuacji medycznej (41 sztuk) wozy dowodzenia (78 sztuk) oraz wozy z „małymi wieżami" – tj. zdalnie sterowanymi modułami uzbrojenia (de facto transportery opance- rzone – 125 sztuk). Jednocześnie 96 z 313 pojazdów z wieżami Hit- fist-30P miało zostać zintegrowanych z ppk Spike. Ponownie należy podkreślić, że zarówno integracja ppk, jak i opracowanie wersji specjalistycznych miało się odbywać w ramach osobnych postępo- wań z osobnym finansowaniem i... osobnymi wymogami gestorów. Miały to być procesy (minimum 10) równoległe do produkcji KBWP. Producent KTO oraz licencjodawca (Patria) nie mieli na powyższe żadnego wpływu. Jednocześnie program rozciągnięto z jednej bry- gady do... trzech. W nowe pojazdy zamierzano wyekwipować łącz- nie osiem batalionów zmotoryzowanych, z czego w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich dwa bataliony, w 12. Brygadzie Zmecha- nizowanej trzy bataliony i w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmecha- nizowanej również trzy bataliony. Tę zmianę należy jednak określić jako pozytywną, ponieważ dzięki niej licencja i produkcja w kraju stały się opłacalne. W trakcie testów zrezygnowano też z wymogu przewożenia KBWP przez CH-130. W styczniu 2005 roku uroczyście odebrano pierwsze pojazdy. POJAZDY

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #30 PL